چاپ کردن این صفحه
-->

تراکتور سولیس 75

شریک ایده آل کشاورزان

 تراکتورسولیس 75 طراحی شده تا برای طیف وسیعی از کاربردها مانند امور صنعتی، باغی، زراعی و جنگلداری تا عملکردی ایده آل ارائه نماید .

مشخصات فنی: